★ᐯITEᗩᗰ★

DEBUG USB RECOVERY A50, Exynos Unbrick

  • File Unbrick qua usb
  • Repair boot qua usb
  • Không cần câu dây
  • Không cần tháo ổ cứng
  • Không cần box ufs

Giá: 1200k 1 file, Chi tiết vui lòng liên hệ :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven:

2 Likes

Samsung Galaxy A50 (SM-A505F)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU1ASB4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU1ASC1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU1ASC3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU1ASD2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU1ASE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU2ASF1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU2ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU3ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU3ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU4ATA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU4ATC1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU5ATE1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU5ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU5ATI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU6AUA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FDDU7AUB1

Samsung Galaxy A50 (SM-A505FN)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU1ASB4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU1ASC1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU1ASC3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU1ASE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU2ASF1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU2ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU3ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU3ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU4ATA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU4ATC1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU5ATE1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU5ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU5ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU5ATI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU6AUA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FNDDU7AUB1

Samsung Galaxy A50 (SM-A505FM)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU1ASB4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU1ASC3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU1ASE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU2ASF1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU2ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU3ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU3ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU4ATA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU4ATC1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU5ATE1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU5ATI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU6AUA2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505FMDDU7AUB1

1 Likes

Samsung Galaxy A50 (SM-A505G)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU1ASC1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU1ASC3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU2ASF2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU3ASG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU3ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU4ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU4ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GUBU5ATA1

Samsung Galaxy A50 (SM-A505GN)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU1ASC1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU1ASC3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU2ASF2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU3ASG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU3ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU4ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU4ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GNUBU5ATA1

Samsung Galaxy A50 (SM-A505GT)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU1ASC1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU1ASC3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU2ASF2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU3ASG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU3ASJ1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU4ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU4ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505GTUBU5ATA1

1 Likes

Samsung Galaxy A50 (SM-A505U)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU1ASF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU2ASG1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505UVLU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU3ATA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU4ATB1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505UVLU4ATB1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU5ATB3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU6ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU7ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505UVLU7ATG2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU8ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU8ATG3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505USQU9ATI2

Samsung Galaxy A50 (SM-A505U1)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU1ASF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU2ASG1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1VLU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU3ATA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU4ATB1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1VLU4ATB1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU5ATB3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU6ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU7ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1VLU7ATG2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU8ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU8ATG3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505U1SQU9ATI2

1 Likes

Samsung Galaxy A50 (SM-A505W)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU1ASF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU2ASG1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU3ASJ1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU3ASL1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU3ASL1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU3ATA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU4ATB1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU5ATB3
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU5ATC1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU6ATF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU7ATF2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU7ATG2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU8ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU8ATG3

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WSQU9ATI2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505WVLU8ATJ1

1 Likes

Samsung Galaxy A50 (SM-A505X)

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU1ASB4
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU1ASD2
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU1ASE1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU2ASF1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU3ASK1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU3ASL1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU4ATA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU5ATG1
DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU5ATI1

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU6AUA2

DEBUG_USB_RECOVERY_FAC_FA90_A505XDDU7AUB1

2 Likes