suaphancung.com

EasyJTAG eMMC Manager, Z3X EFM RawProgram

Pass unzip: 12345678

Phiên bản 1.9 các bạn vui lòng liên hệ nhóm Z3x. hiện tại link đã bị gở bõ vì lý do bản quyền.

3 Likes

can you please share efm 1.19 latest thank you