suaphancung.com

File Dump, OPPO A7 PBFM00, EasyJTAG EFM RawProgram

OPPO A7 PBFM00_11_A.21_FULL_EasyJTAG EFM RawProgram

File Read từ máy sống, OK 100000%

Press f5 to reload the page if you don't see Password unzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy: