suaphancung.com

File dump Vivo Y51, EasyJTAG Plus

File dump Vivo Y51, EasyJTAG Plus

EMMC NAME: HAG2e , Vendor: SKHYNIX , S/N: 503BF034 , rev. 07

EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15032 MB (0003AB800000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)

Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)

Boot from: ROM1 (Main User Area) , width: 1 bit
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x38 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal is temporarily disabled

Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00

File được nén bằng winzip
Password unzip: :rofl: Nhấn f5 để tải lại trang nếu không thấy Password unzip :joy: