★ᐯITEᗩᗰ★

Mtk, nvdata, imei backup, all share

ở topic này dành cho ae mobile lưu trử file backup imei , các dòng máy cpu mtk.

 1. ae đăng cái log của unlock tool, mục đích để lấy id cpu
 2. backup nv bằng unlock tool
 3. ném file backup vào bài viết

file được lưu trử vĩnh viễn trên hệ thống không sợ mất hay bị lộn tên nha ae

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
 Connection : USB 1.0 High-Speed 
 USB Driver : [MediaTek Inc.] wdm_usb - Version : 3.0.1504.0
 Boot Mode : BOOTROM [0E8D:0003]
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k68v1_64_titan.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : D96CA7E80520FC472B0A6DA9D1E45FA1
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.4D433656.18000042.FD3755DC 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CMB - Serial : 1440487424 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [52]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A315G
  Product Name : a31nsdx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k68v1_64_titan
  Android Version : 10
  Security Patch : 2020-10-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A315GDXS1ATJ1
  Build : A315GDXS1ATJ1
  Build Date : Wed Sep 30 12:56:15 KST 2020
  PDA : A315GDXS1ATJ1
UNLOCKTOOL 2021.12.12.0
Elapsed time : 1 minute 13 seconds

NVBACKUP.zip (1.8 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM56
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k65v1_64_bsp_titan_rat.bin [EMI:10] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] [0x766] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : E6E8D780984343467279545FC925F1B7
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 474E0113.53394A31.87111039.95387442 
 Vendor : Micron - Name : G1J9S9 - Serial : 1950517009 - Rev : 16
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116,48 GiB 
Reading partition info... OK [53]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A125F
  Product Name : a12nsxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k65v1_64_bsp_titan_rat
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-09-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A125FXXU1BUI3
  Build : A125FXXU1BUI3
  Build Date : Wed Sep 15 19:10:48 KST 2021
  PDA : A125FXXU1BUI3
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 9 seconds

nvbackup.zip (1.5 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM3
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] [0x707] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 6A20EAA2D150F91A73F738A6562D0664
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.94680042.A7380BD0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 198218856 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUCB
  Build : A325FXXU1AUCB
  Build Date : Wed Mar 24 01:28:15 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUCB
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 25 seconds

nvbackup.zip (1.9 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM23
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_oppo6771.bin [EMI:26] [Internal]
Vendor : OPPO/REALME
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6771 [Helio P60|P70] [0x788] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : DF328D70A3FBB4646D2A6DA2FCC38011
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 684A0190.50614544.E42F0333.E7460272 
 Vendor : SK Hynix - Name : hDEaP3 - Serial : 41083951 - Rev : 3
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [44]
Reading device info...UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 17 seconds

imei backup.zip (1.6 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : E668DA798D2BB10BF8CD378AF82CC792
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.85D0042.15382BD0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 735053917 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUCB
  Build : A325FXXU1AUCB
  Build Date : Wed Mar 24 01:28:15 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUCB
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 24 seconds

nvbackup.zip (2.0 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM15
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k65v1_64_bsp_titan_rat.bin [EMI:10] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] 0766 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 233AD2F150E0B2C22041202B48B0D2A2
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 44000115.41443656.3EAE0042.6B38A7BE 
 Vendor : Samsung - Name : DV6DAB - Serial : 2814262958 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A125F
  Product Name : a12nsxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k65v1_64_bsp_titan_rat
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-10-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A125FXXU1BUJ4
  Build : A125FXXU1BUJ4
  Build Date : Fri Oct 22 21:10:50 KST 2021
  PDA : A125FXXU1BUJ4
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 10 seconds

nvbackup.zip (1.4 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM46
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : E3EBA77B0258BBA193FF1064239D4D4C
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.BAA0042.792897CA 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 2546600874 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUCB
  Build : A325FXXU1AUCB
  Build Date : Wed Mar 24 01:28:15 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUCB
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 1 minute 39 seconds

nvbackup.zip (1.8 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM105
Jumping to BROM... OK
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k62v1_64_bsp.bin [EMI:12] [Internal]
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] [0x766] 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 7A0FCADCEB029C2A12B18477AB00E9D7
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA...
 Storage : EMMC - CID : 51000115.4D333644.A67D0142.D526F607 
 Vendor : Samsung - Name : QD63MB - Serial : 4127696509 - Rev : 1
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29.12 GiB 
Reading partition info... OK [42]
Reading device info... OK
  Model Name : vivo 1820
  Product Name : PD1818HF_EX
  Manufacturer : vivo
  Platform : k62v1_64_bsp
  Android Version : 8.1.0
  Security Patch : 2021-07-01
  Display ID : O11019 release-keys
  Build Date : Thu Jul 15 19:04:44 CST 2021
  Vivo Model : PD1818HF_EXMA
  Vivo Version : PD1818HF_EX_A_1.21.16
  OS Name : Funtouch
  OS Version : 4.5
  OS Build : Funtouch OS_4.5
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 1 minute 59 seconds

nvbackup.zip (1.3 MB)

Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM13
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:12] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 93136B315E66AE677D474163A746D84B
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.F97C0042.513859D0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 1506867580 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-11-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU2AUJ4
  Build : A325FXXU2AUJ4
  Build Date : Mon Oct 18 13:18:40 KST 2021
  PDA : A325FXXU2AUJ4

A32.zip (1.4 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM105
Jumping to BROM... OK
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_s96116ca1.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] 0766 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 3154DA3B1C73C850428EE57657F7E273
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 51000115.4D333644.80E30342.9BA68206 
 Vendor : Samsung - Name : QD63MB - Serial : 2181464291 - Rev : 3
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29.12 GiB 
Reading partition info... OK [39]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A107F
  Product Name : a10sxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : S96116CA1
  Android Version : 10
  Security Patch : 2021-03-01
  Display ID : QP1A.190711.020.A107FXXS8BUC1
  Build : A107FXXS8BUC1
  Build Date : Tue Mar 9 10:31:35 KST 2021
  PDA : A107FXXS8BUC1
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 20 seconds

nvbackup.zip (1.3 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM105
Jumping to BROM... OK
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_s96116aa1.bin [EMI:3] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6765 [Helio G25|G35|P35] 0766 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 680443FE9C87732F6F44AFE688EC8A8C
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 51000115.4D333644.CAAB0342.BDA6E406 
 Vendor : Samsung - Name : QD63MB - Serial : 3825650347 - Rev : 3
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29.12 GiB 
Reading partition info... OK [39]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A107F
  Product Name : a10sxx
  Manufacturer : samsung
  Platform : S96116AA1
  Android Version : 9
  Security Patch : 2020-01-01
  Display ID : PPR1.180610.011.A107FXXU5ATA9
  Build Date : Tue Jan 21 21:19:18 KST 2020
  PDA : A107FXXU5ATA9
UNLOCKTOOL 2021.12.29.0
Elapsed time : 8 seconds

nvbackup.zip (1.5 MB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM4
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k39tv1_bsp_titan_hamster.bin [EMI:7] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6739 0699 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : F3D062A138177641D2696FF89F98CF1E
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 51000115.41333658.D2D30042.EF58B396 
 Vendor : Samsung - Name : QX63AB - Serial : 3013006035 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 29.12 GiB 
Reading partition info... OK [50]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-M022F
  Product Name : a02dx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k39tv1_bsp_titan_hamster
  Android Version : 10
  Security Patch : 2021-05-01
  Display ID : QP1A.190711.020.M022FXXU2AUF1
  Build : M022FXXU2AUF1
  Build Date : Tue Jun 1 19:54:16 KST 2021
  PDA : M022FXXU2AUF1
UNLOCKTOOL 2022.01.08.0
Elapsed time : 31 seconds

nvbackup.zip (946.2 KB)

BOOT DEVICE Authenticating... OK
Initializing usb... OK
Waiting for device... COM76
Bypassing authentication... OK
Analyzing preloader... preloader_k69v1_64_titan_marmot.bin [EMI:8] [Internal]
Vendor : SAMSUNG
Handshaking... OK
Reading hardware info... OK
 Hardware : MT6768 [Helio G70|G80|G85|P65] 0707 8A00 CA00 0000
 Security Config : SCB SLA DAA 
 MEID : 354C68DE18420C46063476748BE2A569
Sending Download-Agent... OK
Syncing with target... OK
Booting device... OK
Syncing with DA... OK
 Storage : EMMC - CID : 33000115.41433656.1C690042.D73826D0 
 Vendor : Samsung - Name : 3V6CAB - Serial : 651172969 - Rev : 0
 Boot1 : 4 MiB - Boot2 : 4 MiB - RPMB : 16 MiB - User Area : 116.48 GiB 
Reading partition info... OK [49]
Reading device info... OK
  Model Name : SM-A325F
  Product Name : a32xx
  Manufacturer : samsung
  Platform : k69v1_64_titan_marmot
  Android Version : 11
  Security Patch : 2021-04-01
  Display ID : RP1A.200720.012.A325FXXU1AUD7
  Build : A325FXXU1AUD7
  Build Date : Mon Apr 26 19:48:23 KST 2021
  PDA : A325FXXU1AUD7
UNLOCKTOOL 2022.01.08.0
Elapsed time : 19 seconds

nvbackup.zip (1.9 MB)