★ᐯITEᗩᗰ★

SM-A715F Mở Khóa KNOX OK, Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 (A715F), Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM]
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

eMMC_tool ver. 2.0.2.0 (release date: 21.11.2021)
Microsoft Windows 10 (64 bit) build 19043 (10.0.19041.1348)

Looking for EasyJTAG box...
EasyJTAG API ver. 3403
EasyJTAG Box Serial = EF6ED2F46D9ACD14
Card Serial = AA5C02D5
EasyJTAG Box Firmware = 2.5302

Changelog:
05/05/2021 (ver 1.6.6.0)

  Add:  New keys for Oppo unpack
  Fix:  Bugs that have been found through your crash report

05.05.2021 (ver 2.0.1.0)

  Add:  Vendor LG
  Add:  Mediatek Preloader Parser
  Add:  OnePlus Unpacker
  Add:  Xiaomi Custom EDL Authorization
  Add:  Xiaomi Remove Mi Account (only Qualcomm)

Operation: Connect to Z3X EasyJtagPlus

Setting Interface to EasyJtag2/UFS-Socket
Setting IO Levels to Low
Setting Frequence to 66 Mhz

Socket Information :
  Socket Mark: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21
  Socket Serial: 0123037510D74218EE
  Socket Type: UFS_SOCKET_BGA_254
UFS Power Information :
  Mode: Low, VCC: 3339 mV, VCCQ2: 1940 mV
UFS Device Information :
  UFS Manufacturer: SAMSUNG, UFS ProductName: KM8V7001JA-B813
  UFS Version: 2.1, UFS OemID: SAMSUNG_OEM_ID, UFS SerialNumber: 0x4C0DC5884F0C7EB3F23A77B0F38150474B56433047434332
  Maximum Number of LUs: 8, Number of LUs found: 4, Number of WLUs found: 1, LUs Re-configure: Disabled
  RPMB Counter: 3385
  UFS LUN 0 Capacity: 121948 MB (001DC5C00000)
  UFS LUN 1 (Boot A) Capacity: 8 MB (000000800000)
  UFS LUN 2 (Boot B) Capacity: 8 MB (000000800000)
  UFS LUN 3 Capacity: 60 MB (000003C00000)
  UFS W-LUN 0xC4 (RPMB) Capacity: 16 MB (000001000000)

Device Life Time Estimation B: 0x01  0% - 10% device life time used
Device Life Time Estimation A: 0x01  0% - 10% device life time used
Pre EOL information: 0x01  Normal (Consumed less then 80% of reserved block)

Backup saved: UFS_SAMSUNG_KM8V7001JA-B813_4C0DC5884F0C7EB3F23A77B0F38150474B56433047434332_20211212_184515_config.ini (new backup)

Do not turn the socket before you press "Close Session" button

Connected successfully

Operation: Scan PartitionTable from Source (Vendor: Binary Read/Write)

Scanning soft partitions from LUN 0
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: modemst1, [000000006000 - 000000206000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: modemst2, [000000206000 - 000000406000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: fsc, [000000406000 - 000000407000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: ssd, [000000407000 - 000000409000], Size: 000000002000 (8.00 KB), Type: Raw
Partition: persist, [000000409000 - 000002409000], Size: 000002000000 (32.00 MB), Type: Raw
Partition: param, [000002409000 - 000003009000], Size: 000000C00000 (12.00 MB), Type: Raw
Partition: debug, [000003009000 - 000003A09000], Size: 000000A00000 (10.00 MB), Type: Raw
Partition: misc, [000003A09000 - 000003B09000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Blank 
Partition: keystore, [000003B09000 - 000003B89000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Blank 
Partition: fota, [000003B89000 - 000005089000], Size: 000001500000 (21.00 MB), Type: Blank 
Partition: persistent, [000005089000 - 000005109000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: apnhlos, [000005109000 - 00000B009000], Size: 000005F00000 (95.00 MB), Type: Raw
Partition: modem, [00000B009000 - 000010509000], Size: 000005500000 (85.00 MB), Type: Blank 
Partition: dsp, [000010509000 - 000012509000], Size: 000002000000 (32.00 MB), Type: Blank 
Partition: dtbo, [000012509000 - 000012F09000], Size: 000000A00000 (10.00 MB), Type: Raw
Partition: boot, [000012F09000 - 000016F09000], Size: 000004000000 (64.00 MB), Type: Blank 
Partition: recovery, [000016F09000 - 00001BE06000], Size: 000004EFD000 (78.99 MB), Type: Raw
Partition: system, [00001BE06000 - 00012EE06000], Size: 000113000000 (4.30 GB), Type: Blank 
Partition: cache, [00012EE06000 - 000154606000], Size: 000025800000 (600.00 MB), Type: Raw
Partition: metadata, [000154606000 - 000155606000], Size: 000001000000 (16.00 MB), Type: Raw
Partition: userdata, [000155606000 - 001DC5BFB000], Size: 001C705F5000 (113.76 GB), Type: Raw
Partition: BackupGPT, [001DC5BFB000 - 001DC5C00000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 1 (Boot A)
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: xbl, [000000006000 - 000000406000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: xbl_config, [000000406000 - 000000446000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000000446000 - 0000007FB000], Size: 0000003B5000 (3.71 MB), Type: Raw
Partition: BackupGPT, [0000007FB000 - 000000800000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 2 (Boot B)
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: xbl, [000000006000 - 000000406000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: xbl_config, [000000406000 - 000000446000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000000446000 - 0000007FB000], Size: 0000003B5000 (3.71 MB), Type: Blank 
Partition: BackupGPT, [0000007FB000 - 000000800000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 3
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: ddr, [000000006000 - 000000106000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Raw
Partition: tz, [000000106000 - 000000506000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: fsg, [000000506000 - 000000706000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: aop, [000000706000 - 000000786000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: abl, [000000786000 - 000000B86000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: devinfo, [000000B86000 - 000000B87000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: bluetooth, [000000B87000 - 000000C87000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Blank 
Partition: bksecapp, [000000C87000 - 000000CE7000], Size: 000000060000 (384.00 KB), Type: Raw
Partition: keymaster, [000000CE7000 - 000000D67000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: cmnlib, [000000D67000 - 000000DE7000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: cmnlib64, [000000DE7000 - 000000E67000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: apdp, [000000E67000 - 000000EA7000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: msadp, [000000EA7000 - 000000EE7000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: dpo, [000000EE7000 - 000000EE8000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: limits, [000000EE8000 - 000000EE9000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: logfs, [000000EE9000 - 0000016E9000], Size: 000000800000 (8.00 MB), Type: Fat12
Partition: devcfg, [0000016E9000 - 000001709000], Size: 000000020000 (128.00 KB), Type: Raw
Partition: storsec, [000001709000 - 000001789000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: vbmeta, [000001789000 - 000001799000], Size: 000000010000 (64.00 KB), Type: Raw
Partition: qupfw, [000001799000 - 0000017B9000], Size: 000000020000 (128.00 KB), Type: Raw
Partition: secdata, [0000017B9000 - 0000017C1000], Size: 000000008000 (32.00 KB), Type: Raw
Partition: vk, [0000017C1000 - 0000019C1000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Blank 
Partition: btd, [0000019C1000 - 000001BC1000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: hyp, [000001BC1000 - 000001CC1000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Raw
Partition: pmic, [000001CC1000 - 000001D41000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Blank 
Partition: em, [000001D41000 - 000001F41000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Blank 
Partition: uefisecapp, [000001F41000 - 000002141000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000002141000 - 000003BFB000], Size: 000001ABA000 (26.73 MB), Type: Blank 
Partition: BackupGPT, [000003BFB000 - 000003C00000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed