SM-A715F Mở Khóa KNOX OK, Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 (A715F), Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM]
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

eMMC_tool ver. 2.0.2.0 (release date: 21.11.2021)
Microsoft Windows 10 (64 bit) build 19043 (10.0.19041.1348)

Looking for EasyJTAG box...
EasyJTAG API ver. 3403
EasyJTAG Box Serial = EF6ED2F46D9ACD14
Card Serial = AA5C02D5
EasyJTAG Box Firmware = 2.5302

Changelog:
05/05/2021 (ver 1.6.6.0)

  Add:  New keys for Oppo unpack
  Fix:  Bugs that have been found through your crash report

05.05.2021 (ver 2.0.1.0)

  Add:  Vendor LG
  Add:  Mediatek Preloader Parser
  Add:  OnePlus Unpacker
  Add:  Xiaomi Custom EDL Authorization
  Add:  Xiaomi Remove Mi Account (only Qualcomm)

Operation: Connect to Z3X EasyJtagPlus

Setting Interface to EasyJtag2/UFS-Socket
Setting IO Levels to Low
Setting Frequence to 66 Mhz

Socket Information :
  Socket Mark: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21
  Socket Serial: 0123037510D74218EE
  Socket Type: UFS_SOCKET_BGA_254
UFS Power Information :
  Mode: Low, VCC: 3339 mV, VCCQ2: 1940 mV
UFS Device Information :
  UFS Manufacturer: SAMSUNG, UFS ProductName: KM8V7001JA-B813
  UFS Version: 2.1, UFS OemID: SAMSUNG_OEM_ID, UFS SerialNumber: 0x4C0DC5884F0C7EB3F23A77B0F38150474B56433047434332
  Maximum Number of LUs: 8, Number of LUs found: 4, Number of WLUs found: 1, LUs Re-configure: Disabled
  RPMB Counter: 3385
  UFS LUN 0 Capacity: 121948 MB (001DC5C00000)
  UFS LUN 1 (Boot A) Capacity: 8 MB (000000800000)
  UFS LUN 2 (Boot B) Capacity: 8 MB (000000800000)
  UFS LUN 3 Capacity: 60 MB (000003C00000)
  UFS W-LUN 0xC4 (RPMB) Capacity: 16 MB (000001000000)

Device Life Time Estimation B: 0x01  0% - 10% device life time used
Device Life Time Estimation A: 0x01  0% - 10% device life time used
Pre EOL information: 0x01  Normal (Consumed less then 80% of reserved block)

Backup saved: UFS_SAMSUNG_KM8V7001JA-B813_4C0DC5884F0C7EB3F23A77B0F38150474B56433047434332_20211212_184515_config.ini (new backup)

Do not turn the socket before you press "Close Session" button

Connected successfully

Operation: Scan PartitionTable from Source (Vendor: Binary Read/Write)

Scanning soft partitions from LUN 0
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: modemst1, [000000006000 - 000000206000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: modemst2, [000000206000 - 000000406000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: fsc, [000000406000 - 000000407000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: ssd, [000000407000 - 000000409000], Size: 000000002000 (8.00 KB), Type: Raw
Partition: persist, [000000409000 - 000002409000], Size: 000002000000 (32.00 MB), Type: Raw
Partition: param, [000002409000 - 000003009000], Size: 000000C00000 (12.00 MB), Type: Raw
Partition: debug, [000003009000 - 000003A09000], Size: 000000A00000 (10.00 MB), Type: Raw
Partition: misc, [000003A09000 - 000003B09000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Blank 
Partition: keystore, [000003B09000 - 000003B89000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Blank 
Partition: fota, [000003B89000 - 000005089000], Size: 000001500000 (21.00 MB), Type: Blank 
Partition: persistent, [000005089000 - 000005109000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: apnhlos, [000005109000 - 00000B009000], Size: 000005F00000 (95.00 MB), Type: Raw
Partition: modem, [00000B009000 - 000010509000], Size: 000005500000 (85.00 MB), Type: Blank 
Partition: dsp, [000010509000 - 000012509000], Size: 000002000000 (32.00 MB), Type: Blank 
Partition: dtbo, [000012509000 - 000012F09000], Size: 000000A00000 (10.00 MB), Type: Raw
Partition: boot, [000012F09000 - 000016F09000], Size: 000004000000 (64.00 MB), Type: Blank 
Partition: recovery, [000016F09000 - 00001BE06000], Size: 000004EFD000 (78.99 MB), Type: Raw
Partition: system, [00001BE06000 - 00012EE06000], Size: 000113000000 (4.30 GB), Type: Blank 
Partition: cache, [00012EE06000 - 000154606000], Size: 000025800000 (600.00 MB), Type: Raw
Partition: metadata, [000154606000 - 000155606000], Size: 000001000000 (16.00 MB), Type: Raw
Partition: userdata, [000155606000 - 001DC5BFB000], Size: 001C705F5000 (113.76 GB), Type: Raw
Partition: BackupGPT, [001DC5BFB000 - 001DC5C00000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 1 (Boot A)
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: xbl, [000000006000 - 000000406000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: xbl_config, [000000406000 - 000000446000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000000446000 - 0000007FB000], Size: 0000003B5000 (3.71 MB), Type: Raw
Partition: BackupGPT, [0000007FB000 - 000000800000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 2 (Boot B)
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: xbl, [000000006000 - 000000406000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: xbl_config, [000000406000 - 000000446000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000000446000 - 0000007FB000], Size: 0000003B5000 (3.71 MB), Type: Blank 
Partition: BackupGPT, [0000007FB000 - 000000800000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

Scanning soft partitions from LUN 3
GPT header is found
Partition: PrimaryGPT, [000000000000 - 000000006000], Size: 000000006000 (24.00 KB), Type: GPT
Partition: ddr, [000000006000 - 000000106000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Raw
Partition: tz, [000000106000 - 000000506000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: fsg, [000000506000 - 000000706000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: aop, [000000706000 - 000000786000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: abl, [000000786000 - 000000B86000], Size: 000000400000 (4.00 MB), Type: Raw
Partition: devinfo, [000000B86000 - 000000B87000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: bluetooth, [000000B87000 - 000000C87000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Blank 
Partition: bksecapp, [000000C87000 - 000000CE7000], Size: 000000060000 (384.00 KB), Type: Raw
Partition: keymaster, [000000CE7000 - 000000D67000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: cmnlib, [000000D67000 - 000000DE7000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: cmnlib64, [000000DE7000 - 000000E67000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: apdp, [000000E67000 - 000000EA7000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: msadp, [000000EA7000 - 000000EE7000], Size: 000000040000 (256.00 KB), Type: Raw
Partition: dpo, [000000EE7000 - 000000EE8000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: limits, [000000EE8000 - 000000EE9000], Size: 000000001000 (4.00 KB), Type: Raw
Partition: logfs, [000000EE9000 - 0000016E9000], Size: 000000800000 (8.00 MB), Type: Fat12
Partition: devcfg, [0000016E9000 - 000001709000], Size: 000000020000 (128.00 KB), Type: Raw
Partition: storsec, [000001709000 - 000001789000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Raw
Partition: vbmeta, [000001789000 - 000001799000], Size: 000000010000 (64.00 KB), Type: Raw
Partition: qupfw, [000001799000 - 0000017B9000], Size: 000000020000 (128.00 KB), Type: Raw
Partition: secdata, [0000017B9000 - 0000017C1000], Size: 000000008000 (32.00 KB), Type: Raw
Partition: vk, [0000017C1000 - 0000019C1000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Blank 
Partition: btd, [0000019C1000 - 000001BC1000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: hyp, [000001BC1000 - 000001CC1000], Size: 000000100000 (1.00 MB), Type: Raw
Partition: pmic, [000001CC1000 - 000001D41000], Size: 000000080000 (512.00 KB), Type: Blank 
Partition: em, [000001D41000 - 000001F41000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Blank 
Partition: uefisecapp, [000001F41000 - 000002141000], Size: 000000200000 (2.00 MB), Type: Raw
Partition: last_parti, [000002141000 - 000003BFB000], Size: 000001ABA000 (26.73 MB), Type: Blank 
Partition: BackupGPT, [000003BFB000 - 000003C00000], Size: 000000005000 (20.00 KB), Type: BackupGPT
GPT header successfully parsed

1 Likes
EasyJtag Suite Classic ver.: 3.7.0.23 / wxWidgets 3.1.3-W-U started.
OS ver.: Windows 10 (build 19044), 64-bit edition. Admin rights FAIL
Autorun Agent ver:1.0.0.0
Crash Reporting ver:1.4.0.3
EasyJTAG SPI Plugin ver:1.1.1.13
Android ADB API ver:2.0.0.0
FTDI API ver:3.2.4.0
LibUSB API ver:1.2.6.0
Visual C++ Runtime ver:10.0.30319.1
Setting box Pinout ...

Box Drivers version: 10.0.19041.1202
Z3X Card Serial : AA5C-02D5 , ver: 22 
Z3X Card Activation [JTAGPLUS] : ACTIVATED
Z3X Card Activation [LG] : NOT ACTIVATED
Z3X Card Activation [SAMS] : NOT ACTIVATED
Z3X Card Activation [JTAG] : ACTIVATED


For more information press F1 to open local help or visit our wiki

Found 2 serial devices
COM1 ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 Communications Port (COM1)
COM12 USB\VID_1781&PID_AAAC&REV_0100&MI_00 USB Serial Device (COM12)
Selected pinout: GEN2 High Speed Pinout
Change EasyJTAG Pinout OK
Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.23
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3337mV
VCCQ2: 1939mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KM8V7001JA-B813
SerialNumber: 0x3CD8A1A9501D7EC3275E56AFE28150474943353939303932
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.02
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 4
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DC5C00000 / 119,092,000,000B / 119GB
   Partial Secure Write Protection: 
     Region 0: start offset 0x24300000, length 0x1e0000000 (7.500GB)
     Region 1: start offset 0x204300000, length 0x2bc00000 (700.0MB)
     Region 2: start offset 0x22ff00000, length 0xc800000 (200.0MB)
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x3C00000 / 0,060,000,000B / 60MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 5345

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 32 partitions
LUN1 Have 2 partitions
LUN2 Have 2 partitions
LUN3 Have 28 partitions
------ Detected 64 partitions ------
LUN0 (MODEMST1) [0x108000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN0 (MODEMST2) [0x308000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN0 (FSC) [0x508000 0x1000] Size: 4.0KB
LUN0 (SSD) [0x509000 0x2000] Size: 8.0KB
LUN0 (PERSIST) [0x50b000 0x2000000] Size: 32.0MB
LUN0 (EFS) [0x250b000 0x1400000] Size: 20.0MB
LUN0 (PARAM) [0x390b000 0xc00000] Size: 12.0MB
LUN0 (DEBUG) [0x450b000 0xa00000] Size: 10.0MB
LUN0 (SEC_EFS) [0x4f0b000 0x1400000] Size: 20.0MB
LUN0 (MISC) [0x630b000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN0 (KEYSTORE) [0x640b000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN0 (BOTA) [0x648b000 0x2800000] Size: 40.0MB
LUN0 (FOTA) [0x8c8b000 0x1500000] Size: 21.0MB
LUN0 (PERSISTENT) [0xa18b000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN0 (STEADY) [0xa20b000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN0 (DQMDBG) [0xa60b000 0x1000000] Size: 16.0MB
LUN0 (APNHLOS) [0xb60b000 0x5f00000] Size: 95.0MB
LUN0 (MODEM) [0x1150b000 0x5500000] Size: 85.0MB
LUN0 (DSP) [0x16a0b000 0x2000000] Size: 32.0MB
LUN0 (DTBO) [0x18a0b000 0xa00000] Size: 10.0MB
LUN0 (BOOT) [0x1940b000 0x4000000] Size: 64.0MB
LUN0 (RECOVERY) [0x1d40b000 0x4ee5000] Size: 78.894MB
LUN0 (VBMETA_SAMSUNG) [0x222f0000 0x10000] Size: 64.0KB
LUN0 (METADATA) [0x22300000 0x2000000] Size: 32.0MB
LUN0 (SUPER) [0x24300000 0x1e0000000] Size: 7.500GB
  subpartition (SUPER_metadata) [0x24300000 0x4000] Size: 16.0KB
  subpartition (system) [0x24400000 0x152c6a000] Size: 5.292GB
  subpartition (vendor) [0x177100000 0x39b20000] Size: 923.125MB
  subpartition (product) [0x1b0d00000 0x34731000] Size: 839.191MB
  subpartition (odm) [0x1e5500000 0x426000] Size: 4.148MB
LUN0 (PRISM) [0x204300000 0x2bc00000] Size: 700.0MB
LUN0 (OPTICS) [0x22ff00000 0xc800000] Size: 200.0MB
LUN0 (CACHE) [0x23c700000 0x19000000] Size: 400.0MB
LUN0 (HIDDEN) [0x255700000 0xa00000] Size: 10.0MB
LUN0 (OMR) [0x256100000 0x3200000] Size: 50.0MB
LUN0 (SPU) [0x259300000 0x3200000] Size: 50.0MB
LUN0 (USERDATA) [0x25c500000 0x1b696df000] Size: 109.646GB
LUN1 (XBL) [0x6000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN1 (XBL_CONFIG) [0x406000 0x3d9000] Size: 3.847MB
LUN2 (XBL) [0x6000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN2 (XBL_CONFIG) [0x406000 0x3d9000] Size: 3.847MB
LUN3 (DDR) [0x6000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN3 (TZ) [0x106000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN3 (FSG) [0x506000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN3 (AOP) [0x706000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (ABL) [0x786000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN3 (DEVINFO) [0xb86000 0x1000] Size: 4.0KB
LUN3 (BLUETOOTH) [0xb87000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN3 (BKSECAPP) [0xc87000 0x60000] Size: 384.0KB
LUN3 (KEYMASTER) [0xce7000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (CMNLIB) [0xd67000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (CMNLIB64) [0xde7000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (APDP) [0xe67000 0x40000] Size: 256.0KB
LUN3 (MSADP) [0xea7000 0x40000] Size: 256.0KB
LUN3 (DPO) [0xee7000 0x1000] Size: 4.0KB
LUN3 (LIMITS) [0xee8000 0x1000] Size: 4.0KB
LUN3 (LOGFS) [0xee9000 0x800000] Size: 8.0MB
LUN3 (DEVCFG) [0x16e9000 0x20000] Size: 128.0KB
LUN3 (STORSEC) [0x1709000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (VBMETA) [0x1789000 0x10000] Size: 64.0KB
LUN3 (QUPFW) [0x1799000 0x20000] Size: 128.0KB
LUN3 (SECDATA) [0x17b9000 0x8000] Size: 32.0KB
LUN3 (VK) [0x17c1000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN3 (BTD) [0x19c1000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN3 (HYP) [0x1bc1000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN3 (PMIC) [0x1cc1000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN3 (EM) [0x1d41000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN3 (UEFISECAPP) [0x1f41000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN3 (PAD) [0x2141000 0x1a9e000] Size: 26.617MB
------------------------------------
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) system : 0x0024400000 (5.292GB)
Short EXT fs info:
Size: 5.208GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 6048
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Name B: a71
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-A715F
Device Name A: a71naxx
Build ID: RP1A.200720.012
Display Build ID: RP1A.200720.012.A715FXXU3BUB5
Release Incremental ID: A715FXXU3BUB5
Release Base ID: 11
Security Path: 2021-02-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: a71
Build Description: a71naxx-user 11 RP1A.200720.012 A715FXXU3BUB5 release-keys
PDA ver.: A715FXXU3BUB5
Backup saved: BuildProp_20220306_0642.txt
---------------------------------------------
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x025C500000 (109.646GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208D4B76 80814B76 30000000 00000000 04000000 1184EA76 40AD860D   .... .Kv..Kv0............„êv@­†.;
 00000000 30000000 00000000 38060000 6884EA76 00000000 00000000 00000000   ....0.......8...h„êv............;
 00000000 B4814B76 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.Kv........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 3A50EB76 EA407F4D 48EBDF06   ....................:Pëvê@.MHëß.;
 00000406 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 02000002 00000000   ................................;
 45E708AA 00000000 00000000 00000000 0104090C 00000000 00000000 00000000   Eç.ª..............	.............;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 FF030000 BC1CFFFF 00000000   ....................ÿ...¼.ÿÿ....;
 00000000 03010000 E0AC860D 00000000 90AD860D 00000406 01040000 FEFFFFFF   ........ଆ......­†.........þÿÿÿ;
Done.


A715FXXU3BUB5 release-keys.zip (4.5 MB)

1 Likes