★ᐯITEᗩᗰ★

SM-G998B Mở khóa KNOX OK, Samsung S21 Ultra 5G

Samsung S21 Ultra 5G, Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM]
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

 Model SM-G998B
 Unique No CE0221525B45C0391F7E
 Storage Capacity 128G
 Manufacturer SAMSUNG
 Firmware Version 0004
 eMCP KLUDG4UHDC-B0E1
 Provision FAIL
 CSC XXV
 AP G998BXXU3AUF6
 Device ID 20888d0cddf36011

LUN0_GPTTable0_0x0_0x400000.bin (4 MB)
LUN0_EFS_0x400000_0x1400000.bin (20 MB)
LUN0_SEC_EFS_0x1800000_0x1400000.bin (20 MB)

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-G998B
Unique No	CE0321533061B089207E
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	0004
eMCP	KLUDG4UHDC-B0E1
Provision	FAIL
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 2 seconds

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3334mV
VCCQ2: 1938mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4UHDC-B0E1
SerialNumber: 0x533061B089207EACCF9E4F76DF815344394B4430304C
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.04
UFS Version: 3.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DC9400000 / 119,148,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1400000 / 0,020,000,000B / 20MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 4379

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 34 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------

Detected LINUX(Android) system : 0x001EF00000 (6.153GB)
Short EXT fs info:
Size: 6.56GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 6272
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Name B: p3s
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-G998B
Device Name A: p3sxxx
Build ID: RP1A.200720.012
Display Build ID: RP1A.200720.012.G998BXXS3AUHD
Release Incremental ID: G998BXXS3AUHD
Release Base ID: 11
Security Path: 2021-09-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: p3s
Build Description: p3sxxx-user 11 RP1A.200720.012 G998BXXS3AUHD release-keys
PDA ver.: G998BXXS3AUHD
Backup saved: BuildProp_20211216_2138.txt
---------------------------------------------

Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x0360000000 (105.640GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208DA276 8081A276 30000000 00000000 04000000 11849177 40AD990C   .... .¢v..¢v0............„‘w@­..;
 00000000 30000000 00000000 88060000 68849177 00000000 00000000 00000000   ....0...........h„‘w............;
 00000000 B481A276 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.¢v........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 03010000 E0AC990C 00000000 90AD990C E0069876 3202F488 FEFFFFFF   ........à¬.......­..à..v2.ô.þÿÿÿ;
Done.

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM95
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-G998B
Firmware ver: 
 BL : G998BXXS3AUJ7
 AP : G998BXXS3AUJ7
 CP : G998BXXU3AUIF
 CSC : G998BOXM3AUIE
Hidden ver: 
 BL : G998BXXS3AUJ7
 AP : G998BXXS3AUJ7
 CP : G998BXXU3AUIF
 CSC : G998BOXM3AUIE
Country Code : XXV
Serial Number : 533061b089207ece
IMEI : 354505624609558
Unique Number : CE0321533061B089207E
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.16.0
Elapsed time : 3 seconds

UFS_BACKUP.zip (8.7 MB)

[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-G998B
Unique No	CE12204C1C8B9C88197E
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	0004
eMCP	KLUDG4UHDC-B0E1
Provision	PASS
CSC	XXV
AP	G998BXXU3BUKG
Device ID	20088e4d2789a011
UNLOCKTOOL 2021.12.22.0
Elapsed time : 2 seconds

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3336mV
VCCQ2: 1938mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4UHDC-B0E1
SerialNumber: 0x4C1C8B9C88197EB3E3746377E681534252414B30305636
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.04
UFS Version: 3.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DC9400000 / 119,148,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1400000 / 0,020,000,000B / 20MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 6577

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 34 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
------ Detected 35 partitions ------
LUN0 (EFS) [0x400000 0x1400000] Size: 20.0MB
LUN0 (SEC_EFS) [0x1800000 0x1400000] Size: 20.0MB
LUN0 (STEADY) [0x2c00000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN0 (PARAM) [0x3000000 0x800000] Size: 8.0MB
LUN0 (UP_PARAM) [0x3800000 0x800000] Size: 8.0MB
LUN0 (KEYSTORAGE) [0x4000000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN0 (BOTA) [0x4080000 0x2800000] Size: 40.0MB
LUN0 (HARX) [0x6880000 0x300000] Size: 3.0MB
LUN0 (UH) [0x6b80000 0x200000] Size: 2.0MB
LUN0 (UHCFG) [0x6d80000 0x400000] Size: 4.0MB
LUN0 (DTBO) [0x7180000 0x800000] Size: 8.0MB
LUN0 (BLCMD) [0x7980000 0x10000] Size: 64.0KB
LUN0 (BOOT) [0x7990000 0x4000000] Size: 64.0MB
LUN0 (VENDOR_BOOT) [0xb990000 0x4000000] Size: 64.0MB
LUN0 (RECOVERY) [0xf990000 0x4000000] Size: 64.0MB
LUN0 (RADIO) [0x13990000 0x4600000] Size: 70.0MB
LUN0 (CP_DEBUG) [0x17f90000 0x780000] Size: 7.500MB
LUN0 (NAD_REFER) [0x18710000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN0 (PERSISTENT) [0x18810000 0x80000] Size: 512.0KB
LUN0 (MISC) [0x18890000 0x100000] Size: 1.0MB
LUN0 (KEYREFUGE) [0x18990000 0x3400000] Size: 52.0MB
LUN0 (DQMDBG) [0x1bd90000 0x1000000] Size: 16.0MB
LUN0 (VBMETA) [0x1cd90000 0x10000] Size: 64.0KB
LUN0 (VBMETA_SYSTEM) [0x1cda0000 0x10000] Size: 64.0KB
LUN0 (METADATA) [0x1cdb0000 0x2000000] Size: 32.0MB
LUN0 (FMP_SELFTEST) [0x1edb0000 0x1000] Size: 4.0KB
LUN0 (RESERVED) [0x1edb1000 0x4f000] Size: 316.0KB
LUN0 (SUPER) [0x1ee00000 0x2bc000000] Size: 10.937GB
  subpartition (SUPER_metadata) [0x1ee00000 0x4000] Size: 16.0KB
  subpartition (system) [0x1ef00000 0x190b94000] Size: 6.260GB
  subpartition (vendor) [0x1afb00000 0x62c59000] Size: 1.542GB
  subpartition (product) [0x212800000 0x45a54000] Size: 1.87GB
  subpartition (odm) [0x258300000 0x426000] Size: 4.148MB
LUN0 (PRISM) [0x2dae00000 0x57800000] Size: 1.367GB
LUN0 (OPTICS) [0x332600000 0x1e00000] Size: 30.0MB
LUN0 (CACHE) [0x334400000 0x25800000] Size: 600.0MB
LUN0 (OMR) [0x359c00000 0x3200000] Size: 50.0MB
LUN0 (SPU) [0x35ce00000 0x3200000] Size: 50.0MB
LUN0 (USERDATA) [0x360000000 0x1a69000000] Size: 105.640GB
LUN3 (CPEFS) [0x6000 0x600000] Size: 6.0MB
------------------------------------
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) system : 0x001EF00000 (6.260GB)
Short EXT fs info:
Size: 6.162GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 7200
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Name B: essi
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-G998B
Device Name A: p3sxxx
Build ID: SP1A.210812.016
Display Build ID: SP1A.210812.016.G998BXXU3BUKG
Release Incremental ID: G998BXXU3BUKG
Release Base ID: 12
Security Path: 2021-11-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: essi
Build Description: p3sxxx-user 12 SP1A.210812.016 G998BXXU3BUKG release-keys
PDA ver.: G998BXXU3BUKG
Backup saved: BuildProp_20211227_1434.txt
---------------------------------------------
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x0360000000 (105.640GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208D4D76 80814D76 30000000 00000000 04000000 1184F376 40AD940C   .... .Mv..Mv0............„óv@­”.;
 00000000 30000000 00000000 6C030000 6884F376 00000000 00000000 00000000   ....0.......l...h„óv............;
 00000000 B4814D76 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.Mv........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 03010000 E0AC940C 00000000 90AD940C E0064376 F7F3CD91 FEFFFFFF   ........ଔ......­”.à.Cv÷óÍ‘þÿÿÿ;
Done.

EFS.zip (3.4 MB)