★ᐯITEᗩᗰ★

SM-N770F Mở khóa KNOX OK, Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite (N770F), Mở khóa Trả góp thành công tại [Vi-TEAM]
Với giãi pháp độc quyền, Sử dụng kỹ thuật Reverse Engineering để tấn công vào dử liệu bảo mật của chíp CPU.
Chúng tôi đã mở khóa thành công bảo mật KNOX GUARD trên các thiết bị của samsung chạy chíp Exynos, MediaTek.

 • Với giãi pháp độc quyền tại [Vi-TEAM], thiết bị sau khi mở khóa có thể hoạt động ổn định.
 • Thời gian mở khóa nhanh, (Tối đa 60 phút).
 • Sử dụng kỹ thuật phần mềm công nghệ cao.
 • Không thay thế chíp CPU chính.
 • Không đổi số imei của thiết bị.
 • Không đổi số serial của thiết bị.
 • Phần mềm được chúng tôi lập trình và tối ưu hóa tốt nhất.

Liện hệ: :zero: :nine: :seven: :nine: :seven: :nine: :nine: :two: :four: :seven: để được tư vấn
:eight_pointed_black_star: Ưu tiên khách hàng nhắn tin qua zalo

[COM+ADB] READ INFO Scanning for device... COM35
Connecting to port... OK
Reading Info... OK
Model Number : SM-N770F
Firmware ver: 
 BL : N770FXXS7DUB1
 AP : N770FXXS7DUB1
 CP : N770FXXS7DUB1
 CSC : N770FOLM7DUB1
Hidden ver: 
 BL : N770FXXS7DUB1
 AP : N770FXXS7DUB1
 CP : N770FXXS7DUB1
 CSC : N770FOLM7DUB1
Country Code : XXV
Serial Number : RF8N830XPRR
IMEI : 352575630045990
Unique Number : CE05204589075D5A3F7E
LOCK : NONE
Capacity : 
 Data:196609
 Cache:262145
 System:327681
UNLOCKTOOL 2021.12.06.0
Elapsed time : 3 seconds
[ODIN] READ INFO Scanning for device... COM7
Connecting to port... OK
Reading Info... OK


Key	Value
Model	SM-N770F
Unique No	CE05204589075D5A3F7E
Storage Capacity	128G
Manufacturer	SAMSUNG
Firmware Version	0002
eMCP	KLUDG4U1EA-B0C1
Provision	PASS
CSC	XXV
AP	N770FXXS7DUB1
Device ID	2008b52cca438011
UNLOCKTOOL 2021.12.06.0
Elapsed time : 2 seconds
Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3334mV
VCCQ2: 1937mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4U1EA-B0C1
SerialNumber: 0x4589075D5A3F7EBA76F8A2A5C081564850325A35395137
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.02
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DCA000000 / 119,160,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 41388

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 31 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Done.

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3337mV
VCCQ2: 1939mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4U1EA-B0C1
SerialNumber: 0x4589075D5A3F7EBA76F8A2A5C081564850325A35395137
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.02
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DCA000000 / 119,160,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 41388

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 31 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Done.

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Identify UFS Chip.
UFS Chip Voltage: Low
VCC: 3339mV
VCCQ2: 1940mV

Chip Info:
Manufacturer: SAMSUNG
ProductName: KLUDG4U1EA-B0C1
SerialNumber: 0x4589075D5A3F7EBA76F8A2A5C081564850325A35395137
OemID: SAMSUNG_OEM_ID
Firmware Version: 0.02
UFS Version: 2.1

Maximum Number of LUs: 8
Number of LUs found: 5
  LUN 0:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x1DCA000000 / 119,160,000,000B / 119GB
  LUN 1 (Boot A):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 2 (Boot B):
   Block size: 0x1000
   Size: 0x400000 / 0,004,000,000B / 4MB
  LUN 3:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
  LUN 4:
   Block size: 0x1000
   Size: 0x800000 / 0,008,000,000B / 8MB
Number of W-LUs found: 1
  W-LUN 0xC4 (RPMB):
   Block size: 0x100
   Size: 0x1000000 / 0,016,000,000B / 16MB
Full size: 0x1DCC800000 / 119,200,000,000B / 119GB

RPMB:
 Counter: 41388

Health:
 Device life time method A: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Device life time method B: 0x01 (0%-10% device life time used)
 Pre End of Life: 0x01 (Used less then 80% of reserved blocks)

Chip config is OTP

Checking LU0 for partitioning
LUN0 Have 31 partitions
LUN1 Have no partitions
LUN2 Have no partitions
LUN3 Have 1 partitions
LUN4 Have no partitions
Read SYSTEM from LUN0.
------ Android information ------
Detected LINUX(Android) system : 0x0018A00000 (5.235GB)
Short EXT fs info:
Size: 5.153GB
Block size: 4.0KB
Inode size: 256
Inodes: 6048
Short Android info:
Device Brand: samsung
Device Name B: r7
Device Manufacturer: samsung
Device Model: SM-N770F
Device Name A: r7naxx
Build ID: RP1A.200720.012
Display Build ID: RP1A.200720.012.N770FXXS7DUB1
Release Incremental ID: N770FXXS7DUB1
Release Base ID: 11
Security Path: 2021-02-01
Architecture ABI: arm64-v8a
Product ID: r7
Build Description: r7naxx-user 11 RP1A.200720.012 N770FXXS7DUB1 release-keys
PDA ver.: N770FXXS7DUB1
Backup saved: BuildProp_20211212_1422.txt
---------------------------------------------
Read USERDATA from LUN0.
Detected USERDATA USERDATA : 0x025C700000 (109.707GB)
Unable to mount USERDATA , code : 95
Userdata Superblock contents::
 04000000 208DB276 8081B276 30000000 00000000 04000000 11843677 40AD950D   .... .²v..²v0............„6w@­•.;
 00000000 30000000 00000000 7C070000 68843677 00000000 00000000 00000000   ....0.......|...h„6w............;
 00000000 B481B276 00000000 00000000 00000000 04000000 00000000 00000000   ....´.²v........................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000   ................................;
 00000000 03010000 E0AC950D 00000000 90AD950D C006A876 0149D7D0 FEFFFFFF   ........କ......­•.À.¨v.I×Ðþÿÿÿ;
Done.

Z3X EasyJtag Software ver. 3.7.0.24
UFS Socket Info.
Serial: 0123037510D74218EE 
Description: EasyJTAG UFS Socket BGA-254 by EasyJTAG 06.04.21

Read UFS LUN1, Address: 0x0, Length: 0x400000
Output file :D:\DULIEU\KNOX_BACKUP\N770FXXS7DUB1_tuan xike_12-12-2021\UFS_KLUDG4U1EA-B0C1_LUN1_00000000_00400000.bin
Start
Read, time taken: 1 sec. Average Reading Speed: 3956 kB/s
Done.

N770FXXS7DUB1_UFS_128M_BACKUP.zip (22.7 MB)