suaphancung.com

Tổng hợp sơ đồ, Schematics, Samsung

vì số lượng sơ đồ khá nhiều, mình không thể post từng cái được,
tất cả sơ đồ mình sẻ post tại bài viết này…

4 Likes

A series

SM-A310D_REV08_0327F_회로배치도.pdf (557.9 KB)

SM-A310D_REV08_SUB PCB_회로도배치도.pdf (206.2 KB)

SM-A310F_REV0.2_배치+회로도.pdf (742.9 KB)

SM-A310F_SUB_REV0.5B_1030.pdf (93.4 KB)

SM-A310M_DS.pdf (317.0 KB)

SM-A310M_DS_REV0.2_151125_배치도.pdf (428.5 KB)

SM-A310M_SS.pdf (317.7 KB)

SM-A310M_SS_REV0.2_151125_배치도.pdf (417.0 KB)

04_SM-A320Y_REV0.3B_SUPERSET_1124SMD.pdf (363.6 KB)

04_SM-A320Y_REV0.3B_SUPERSET_1124SMD_ 배치도.pdf (591.6 KB)

SM-A320Y_REV0.3_1020_1025_schematic.pdf (958.3 KB)

SM-A510FD_SUB_REV01_PR_BOM_1205.pdf (27.9 KB)

SM-A510FD_REV00_Final.pdf (366.0 KB)

SM-A510FD_REV0.0_151210 회로도 및 배치도.pdf (945.3 KB)

SM-A510M REV0.2 SMD151112 작업지도서.pdf (582.0 KB)

SM-A510M_REV0.2_151110_SMD.pdf (434.4 KB)

SM-A510Y_REV0.2_FINAL.pdf (364.5 KB)

SM-A510Y_REV0.2_회로도+배치도.pdf (934.4 KB)

SM-A520SKL_R04T_1214_회로도및배치도.pdf (1.1 MB)

SM-A600GN_REV00_180322_SMD_회로도및배치도.pdf (1.0 MB)

06.1_Cct Diagram_SM-A700H.pdf (734.7 KB)

06.2_PCB LAYOUT.pdf (803.7 KB)

06.3_Block Diagram_SM-A700H.pdf (162.8 KB)

SM-A710FD_REV0.0A_1130.pdf (363.5 KB)

SM-A710FD_REV0.0A_1130____.pdf (6.2 MB)

SM-A710FD_REV0.0A_1130.pdf (363.5 KB)

SM-A710FD_REV0.0A_1130____.pdf (6.2 MB)

SM-A720F_REV0.4E_1128_SMD_회로배치도.pdf (653.7 KB)

SM-A730F_6R6D.pdf (436.8 KB)

SM-A300F_DS_REV0.6A_141020.pdf (645.2 KB)

7_SM-A300FU_REV02A_F_BOM2_placement.pdf (645.9 KB)

SM-A500F_Single_REV10_141014.pdf (885.4 KB)

SM-A500F_Dual_REV10_141014.pdf (885.1 KB)

SM-A500G_DS_REV11_SIM_Circuit_141104.pdf (1.5 MB)

06.1_Cct_Diagram_SM-A500H_DS.pdf (350.5 KB)

06.2_PCB_LAYOUT_SM-A500H_DS.pdf (844.8 KB)

06.3_Block_Diagram_SM_A500H_DS.pdf (240.3 KB)

SM-A500W REV0.3 회로도(+배치도)_1007.pdf (784.1 KB)

회로도 SM-A510F 배치도.pdf (2.0 MB)

SMD_SM-A520F_DS_REV04B_1121.pdf (424.8 KB)

SMD_SM-A520F_DS_REV04B_1130_1100.pdf (1.1 MB)

SM-A530F_REV0.3A_회로도 배치도.pdf (1.2 MB)

0327_SM-A605F_R04_회로도 배치도.pdf (1.3 MB)

0327_SM-A605FN_R04_회로도 배치도.pdf (1.3 MB)

SM-A720S_REV0.4E_170529_PR_회로 배치도.pdf (652.5 KB)

SM-A800J_REV02_151022_FINAL_PR_METAL.pdf (526.0 KB)

SM-A800YZ.pdf (609.2 KB)

SM-A810F_REV0.5_회로도 및 배치도_최종.pdf (1.1 MB)

0831_SM-A810S REV0.5 회로도및배치도.pdf (1.1 MB)

SM-A810YZ_REV0.5_회로도 및 배치도_0919.pdf (1.1 MB)

3 Likes

170726_SM-C710F_REV04V_SMD_배치도.zip (1.0 MB)

2 Likes

E700F.zip (1.3 MB)

E700H.zip (2.0 MB)

1 Likes

samsung G series, Schematics

G160N.zip (679.5 KB)

G610S.zip (1.4 MB)

G610Y.zip (1.4 MB)

SM-G611S_REV01_171215_회로도_배치도.zip (1.3 MB)

G891A.zip (1.2 MB)

G925F.zip (1.0 MB)

G925I.zip (1.1 MB)

SM-G928A_REV0.8_151012_FINAL_회로도+배치도.pdf (1.2 MB)

SM-G928C_SEA_DX.pdf (530.4 KB)

SM-G928F_REV05_0626_final_BOM_1_EU.pdf (525.8 KB)

SM-G928I_SWA_DD.pdf (534.1 KB)

SM-G928T_REV0.6_PR-FINAL_0702(배치도포함).pdf (1.2 MB)

SM-G928W8_REV0.8_layout.pdf (753.8 KB)

SM-G928W8_REV0.6_PR_배치도포함.pdf (1.2 MB)

SM-G928X_REV06_150716.pdf (1004.2 KB)

G930F.zip (2.3 MB)

SM-G935F_REV0.8A_BOM_160118_1100.pdf (745.6 KB)

[회로도]SM-G950F_REV0.7_170120.pdf (1.1 MB)

SM-G955F_REV05_A_0202_BOM_schematic_and_layout.pdf (1.3 MB)

G955U.zip (1.7 MB)

SM-G960D_R10A_180201F_SEVT.pdf (693.5 KB)

G960F.zip (1.3 MB)

SM-G960U_REV0.9A회로도_배치도_171213_PR.pdf (1.2 MB)

SM-G9287_SEA_DX.pdf (538.3 KB)

SM-G130E_REV0.3_Final_0618.pdf (794.0 KB)

SM-G130H REV0.5 DS Circuit, layout (0606).pdf (555.8 KB)

배치도+회로도)SM-G318HZ_REV03A_700EA_0511.pdf (566.4 KB)

배치도+회로도_SM-G318H_SS_REV03A.pdf (556.9 KB)

배치도+회로도)SM-G318MZ_REV03A_FINAL.pdf (499.5 KB)

SM-G355H_DS_REV0.5_배치도+회로도.pdf (573.7 KB)

SM-G357FZ_REV0.3_0731SMD.pdf (325.5 KB)

SM-G357FZ_REV0.3_0731SMD_____ZD601 ZD602.pdf (294.8 KB)

SM-G360H_REV0.4_141001F.pdf (531.6 KB)

회로도_SM-G361H Rev02 BOM 확정용.pdf (223.0 KB) SM-G361H_REV0.2_작업지도서_0515.pdf (329.1 KB)

SM-G388F_REV05B_0227_배치회로도.pdf (676.6 KB)

SM-G389F.zip (758.6 KB)

SM-G390F_REV0.3_170107_Circuit layout.pdf (796.5 KB)

SM-G390W_REV01_0331_배치도 _ 회로도pdf.pdf (829.8 KB)

SM-G390Y_REV03_배치도 _ 회로도.pdf (853.2 KB)

SM-G530F.zip (701.3 KB)

SM-G530FZ_R03_1206_EU_배치도포함.pdf (674.8 KB)

SM-G530HDS.zip (1.2 MB)

SM-G530T_REV03_150515_REAL_FINAL_++++¦¦.pdf (281.9 KB)

SM-G531F_R02_150519_배치도포함.pdf (724.4 KB)

SM-G531H_REV0.3_0529F_배치도및회로도.pdf (539.4 KB)

SM-G531Y_REV0.2_0601_WP.pdf (705.6 KB)

SM-G532F_DS_REV03_160929.pdf (792.2 KB)

SM-G532F_SS_REV03_160929.pdf (787.0 KB)

SM-G532G_DS_REV03_160929.pdf (779.1 KB)

SM-G570F_SWA_0906_BOM.pdf (809.0 KB)

SM-G570M_REV0.0.pdf (801.0 KB)

(배치도포함)SM-G600S_REV01_0526_PREPR3.pdf (726.5 KB)

[배치도+회로도][SM-G800F]REV0.8_0612생성기준.pdf (834.9 KB)

SM-G800H.zip (1.3 MB)

SM-G800Y.zip (1.2 MB)

SM-G850F.zip (9.2 MB)

SM-G888F.zip (995.3 KB)

SM-G900F Rev0.8_FINAL_작업지도서.pdf (812.9 KB)

SM-G900M SUB 승인원_REV06H_140224.pdf (9.7 MB)

SM-G901F_REAL_REV0.7_140701_F_SMD_회로도및배치도.pdf (579.7 KB)

SM-G920F_REV0.8_150130_BOM.pdf (557.0 KB)

SM-G920I_SEA_XSA_회로도및배치도.pdf (566.1 KB)

SM-G920W8_R09_64G_0309_배치_F.pdf (652.8 KB)

SM-G925I.zip (1.1 MB)

150309_SM-G925T_REV06.pdf (983.8 KB)

SM-G925W8_REV06_150309.pdf (982.9 KB)

SM-G928I_SEA_XSA.pdf (533.3 KB)

SM-G930V_REV0.8_160111_Final.pdf (851.3 KB)

SM-G930W8_BOM+작지.pdf (1.1 MB)

[회로도_배치도] SM-G955D_REV0.8_0322BOM.pdf (843.1 KB)

SM-G7102_REV05_회도로_배치도포함_1022.pdf (606.8 KB)

SM-G7105_REV0.3_1212_배치도포함.pdf (668.0 KB)

3 Likes

có của A50 ko a

samsm_A505FM_04_18_sch_efrcom

samsm_A505FM_04_18_sch_efrcom.pdf (466.4 KB)

3 Likes

add samsung M serise schematic

thanks nice share