file bl sm-j730g

  1. N

    File Bootloader Samsung J730G, EasyJTAG Box

    đây là file bootloader dùng để thay eMMC cho samsung j7 Pro mã main SM-J730G BL V1 BL V2 BL V3 BL V4 BL V5 BL V6
Top